LỊCH NHẬP HỌC, LỊCH KHAI GIẢNG HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (eHOU) NĂM 2017

Đợt Thời gian Địa điểm
Hà Nội Hồ Chí Minh
Đợt 1 03/05/2017 50 40
Đợt 2 21/05/2017 50 40
Đợt 3 25/06/2017 50 40
Đợt 4 30/07/2017 50 40
Đợt 5 01/08/2017 50 40
Đợt 6 04/09/2017 50 40
Đợt 7 09/10/2017 50 40
Đợt 8 19/11/2017 50 40
Đợt 9 24/12/2017 50 40
TỔNG 540 360

HỌC ĐẠI HỌC ONLINE TẠI EHOU

 
ĐĂNG KÝ HỌC ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN EHOU TẠI ĐÂY !