Khung chương trình đào tạo các ngành đại học từ xa

Danh sách Khung chương trình đào tạo từ xa các ngành Luật kinh tếđại học từ xa ngành Quản trị kinh doanhKế toán của Viện đại học mở Hà Nội:

Khung chương trình Đào tạo Đại học Ngành Luật Kinh tế

Khung chương trình Đào tạo Đại học từ xa Ngành Quản trị Kinh doanh

Khung chương trình ngành Kế toán